Bepalingen SGWB

1. ORGANISATIE Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna: SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna: PRC) in haar woonplaats de avondvierdaagse
2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE
De PRC’s organiseren de Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum, genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van de betreffende PRC.
3. DEELNAME
Deelname aan de Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit 6 personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.
4. AFSTANDEN / MINIMUM LEEFTIJDEN
Afhankelijk van de geboden mogelijkheid kan worden deelgenomen aan:
• bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname:
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 6 jaar in het organisatiejaar.
• bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname:
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 8 jaar in het organisatiejaar.
• bij de organisatie van 4 x 15 km. is de minimum leeftijd van deelname:
o deelnemer(ster) wordt of is geworden 15 jaar in het organisatie jaar.
• Voor deelnemers die in het organisatie jaar 6 of 7 jaar (vergelijkbaar groep 3 en 4) zijn of worden geldt dat slechts deelgenomen kan worden:
o onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s)
o deelname in groepsverband onder leiding van leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is.
U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening te houden met de minimumleeftijd.
De totale afstanden van 20, 40 en 60 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.
5. INSCHRIJFGELD
• Het inschrijfgeld bedraagt tot en met de laatste in dit boekje (zie punt 2) aangegeven (plaatselijke) inschrijfdatum € 5,50 voor iedere deelnemer/neemster.
• Terugbetaling van inschrijfgeld vindt, om organisatorische redenen, niet plaats. Groepen worden verzocht bij voorkeur door bankoverschrijving het inschrijfgeld te betalen en anders met bankbiljetten.
• Mocht er worden ingeschreven na de door de PRC gestelde datum is het bedrag van deelname € 7,50.
6. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING De inschrijving – waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als volgt te geschieden: Individuele deelnemer:
• de deelnemer meldt zich voor inschrijving in de plaats waar zij aan de Avondvierdaagse wenst deel te nemen bij het daarvoor gesteld(e) inschrijfadres;
• bij de inschrijving dient ingeleverd te worden het “inschrijfformulier voor één persoon’’ Dit formulier is te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres/op de inschrijfplaats. Voor groepen:
• de groepsleid(st)ers meldt zich voor inschrijving in de plaats, waar de groep aan de Avondvierdaagse wenst deel te nemen, bij het daarvoor gesteld(e) inschrijfadres;
• bij de inschrijving dient het volledig ingevulde “inschrijvingsformulier voor een groep” ingeleverd te worden.
• de inschrijfformulieren mogen fotokopieën zijn. Genoemd inschrijfformulier is, indien niet of niet in voldoende mate bijgevoegd, te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres.
Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid om u digitaal te kunnen inschrijven, mocht de betreffende PRC hiervan gebruik maken.
7. INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats waar de Avondvierdaagse wordt gehouden.
8. SLUITING VAN INSCHRIJVING
Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving gesloten.
Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de Avondvierdaagse nog schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde inlichtingenadres van de betreffende PRC.
9. PERSOONLIJKE HERINNERING Deelnemers(sters) die de Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Bij deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e, 70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen worden cijferpins verstrekt.
10. CONTROLEKAARTEN
• De individuele deelnemers(sters) alsmede de leid(sters) van de groepen, ontvangen per wandelavond een controlekaart.
• Aan het einde van iedere wandelavond wordt de dag controlekaart ingeleverd c.q. gewaarmerkt.
• De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of het aantal aangegeven deelnemers op de controlekaart overeenkomt met het werkelijke aantal deelnemers van zijn/ haar groep.
• Een eventueel verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.
11. VERPLICHT IS
• Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC, controleurs, verkeersregelaars en politie.
• Deelnemers van de Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde van de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.
12. VERBODEN IS
• Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen).
• Met meer dan drie personen, leid(st) er inbegrepen, naast elkaar te lopen.
• Het dragen van kleding, insignes en (mede)voeren van vlaggen en vaandels, enz. welke uitdrukkelijk dienen ter propagering van een bepaald godsdienstig en/of staatkundig streven.
• Het gebruik maken van muziekinstrumenten, behoudens voor militaire detachementen c.q. met toestemming van de PRC.
• Het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare radiotoestellen, etc.
13. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ledere deelnemer(ster) aan de Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.
14. PERSOONSGEGEVENS
De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving voor deelname aan de Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg voor dat deze informatie goed is beveiligd.
15. SLOTBEPALING In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.
Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond
Regelings commissie avondvierdaagse
Goedgekeurd SGWB-Protec no. Tz avd 2020-01