Avondvierdaagse Vathorst

Bepalingen SGWB
U bevindt zich in: Bepalingen SGWB
Bepalingen SGWB

De Avondvierdaagse Vathorst organiseren wij onder de vlag van de SGWB. Dus werken wij binnen de door haar gestelde kaders, die we hieronder voor het gemak integraal hebben overgenomen:

Bepalingen SGWB Avondvierdaagse


1. ORGANISATIE   Onder auspiciën van De Sticht Gooise Wandelsport Bond (hierna SGWB) organiseert de Plaatselijke Regelings Commissie (hierna PRC) in haar woonplaats de SGWB Avondvierdaagse.

2. PLAATSEN EN DATUM VAN ORGANISATIE  De PRC’s organiseren de SGWB Avondvierdaagse in de plaatsen en op de datum, genoemd in het SGWB Contact, nummer 2, editie SGWB Avondvierdaagse en verder vermeldt op de website van de SGWB alsmede op de website van de betreffende PRC.


3. DEELNAME Deelname aan de SGWB Avondvierdaagse is mogelijk als individuele wandelaar alsmede in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden moet de groep minstens uit elf personen bestaan, met inbegrip van leid(st)er. Het deelnemen door een vereniging, school, enz. met meer dan één groep is toegestaan. De leid(st)er van een groep is 18 jaar of ouder.

4. LEEFTIJD Als minimumleeftijd voor deelname aan de SGWB Avondvierdaagse, geldt dat men per 30 september van het organisatie jaar (2019) minimaal 6 jaar is of vanaf groep 3 van de basisschool. Voor hen, die behoren tot groep 3 en 4 van de basisschool, geldt als deelnamebeperking, dat slechts deelgenomen kan worden:
- onder toezicht van ouder(s)/verzorger(s), of
- in groepsverband onder leiding van leid(st)er, die tenminste 18 jaar of ouder is.
 

5. AFSTANDEN Afhankelijk van de geboden mogelijkheid en rekening houdend met hetgeen is vermeld onder punt 4, speciaal met betrekking tot begeleiding van hen, die behoren tot de groepen 3 en 4 van de basisschool, kan worden deelgenomen aan:
- bij de organisatie van 4 x 5 km. is de minimumleeftijd van deelname: vanaf groep 3 basisonderwijs of 6 jaar per 30 september van het organisatie jaar (2018);
- bij de organisatie van 4 x 10 km. is de minimum leeftijd van deelname: vanaf groep 5 basisonderwijs of 8 jaar per 30 september van het organisatie jaar (2018);
U mag zelf ook bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u dient wel rekening houden met de minimumleeftijd.
De totale afstanden van 20 en 40 km. worden over de vier avonden nader verdeeld.

6. INSCHRIJFGELD
- Het inschrijfgeld bedraagt tot en met de laatste in dit boekje (zie punt 2) aangegeven (plaatselijke) inschrijfdatum € 5,00 voor iedere deelnemer/neemster.
- Terugbetaling van inschrijfgeld vindt, om organisatorische redenen, niet plaats. Groepen worden verzocht bij voorkeur door bankoverschrijving het inschrijfgeld te betalen en anders met bankbiljetten.
- Mocht er worden ingeschreven na de door de PRC gestelde datum is het bedrag van deelname € 7,00.


7. WIJZE VAN INSCHRIJVING, BEWIJS VAN INSCHRIJVING
De inschrijving - waartoe wordt overgegaan, nadat het inschrijfgeld is ontvangen dient als
volgt te geschieden:
a) individuele deelnemer:
- de deelnemer meldt zich voor inschrijving in de plaats waar zij aan de SGWB
Avondvierdaagse wenst deel te nemen bij het daarvoor gesteld(e) inschrijfadres;
- bij de inschrijving dient ingeleverd te worden het “inschrijfformulier voor één persoon’’
Dit formulier is te verkrijgen bij elk plaatselijk inlichtingenadres/op de inschrijfplaats.
b) voor groepen:
- de groepsleid(st)ers meldt zich voor inschrijving in de plaats, waar de groep aan de
SGWB Avondvierdaagse wenst deel te nemen, bij het daarvoor gesteld(e)
inschrijfadres;
- bij de inschrijving dient het volledig ingevulde “inschrijvingsformulier voor een groep”
ingeleverd te worden.
- De inschrijfformulieren mogen fotokopieën zijn. Genoemd inschrijfformulier is, indien
niet of niet in voldoende mate bijgevoegd, te verkrijgen bij elk plaatselijk
inlichtingenadres.
Op de website van de PRC in uw woonplaats vindt u ook de mogelijkheid om u digitaal te
kunnen inschrijven mocht de betreffende PRC hiervan gebruik maken.


8. INSCHRIJFADRES, INSCHRIJFTIJDEN, STARTPLAATS, STARTTIJDEN
Voor deze gegevens verwijzen wij u naar de PRC in de betreffende plaats waar de
SGWB Avondvierdaagse wordt gehouden.


9. SLUITING VAN INSCHRIJVING
Na de laatste plaatselijk aangegeven inschrijfmogelijkheid is de inschrijving gesloten.
Mogelijk kunt u zich tijdens de eerste avond van de SGWB Avondvierdaagse nog
schrijven. Dit kunt u navragen bij het gestelde inlichtingenadres van de betreffende PRC.
10. PERSOONLIJKE HERINNERING
Deelnemers(sters) die de SGWB Avondvierdaagse gedurende vier achtereenvolgende
avonden met succes hebben volbracht, ontvangen een persoonlijke herinnering. Bij
deelname voor de 1e t/m 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e, 65e,
70e en 75e maal bestaat uit deze uit een medaille. Voor de tussenliggende malen
worden cijferpins verstrekt.


11. CONTROLEKAARTEN
- De individuele deelnemers(sters) alsmede de leid(sters) van de groepen, ontvangen
per wandelavond een controlekaart.
- Aan het einde van iedere wandelavond wordt de dag controlekaart ingeleverd c.q.
gewaarmerkt.
-De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór het vertrek of het aantal
aangegeven deelnemers op de controlekaart overeenkomt met het werkelijke aantal
deelnemers van zijn/ haar groep.
- Een eventueel verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.


12. VERPLICHT IS
- Het onvoorwaardelijk en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van PRC,
controleurs, verkeersregelaars en politie.
- Deelnemers van de SGWB Avondvierdaagse lopen aan de uiterste rechterzijde van
de (rij)weg. Daar waar mogelijk op het voetpad.


13. VERBODEN IS
- Het passeren binnen de bebouwde kom (voor groepen).
- Met meer dan drie personen, leid(st) er inbegrepen, naast elkaar te lopen.
- Het dragen van kleding, insignes en (mede)voeren van vlaggen en vaandels, enz.
welke uitdrukkelijk dienen ter propagering van een bepaald godsdienstig en/of
staatkundig streven.
- Het gebruik maken van muziekinstrumenten, behoudens voor militaire
detachementen c.q. met toestemming van de PRC.
- het meedragen van voor anderen hoorbaar in werking zijnde draagbare
radiotoestellen, etc.


14. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
ledere deelnemer(ster) aan de SGWB Avondvierdaagse is, mits voldaan aan punt 4 en 5
en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, door middel van een collectieve verzekering
verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden.


15. PERSOONSGEGEVENS
De SGWB verwerkt persoonsgegevens van wandelaars in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGWB kan bij inschrijving
voor deelname aan de SGWB Avondvierdaagse verschillende gegevens van haar
deelnemers verwerken, waaronder persoonsgegevens zoals NAW-gegevens. De
SGWB gebruikt deze gegevens enkel voor de uitvoering en verbetering van haar
dienstverlening, en deelt deze gegevens niet met derden. De SGWB draagt er zorg
voor dat deze informatie goed is beveiligd.


16. SLOTBEPALING
In gevallen, waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de PRC in overeenstemming
met de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de SGWB.
Bestuur van de Sticht Gooise Wandelsport Bond
Goedgekeurd SGWB-Protec no. Tz avd 2018-01

website SGWB klik hier

Sponsoren
Gezocht

WIJ ZOEKEN

VRIJWILLIGERSBent u geïnteresseerd?
Klik dan hier voor meer informatie